close
IPTV FRENCH CHANNELS - FREE IPTV - IPTV Links | Iptv M3u Free : Get Latest free iptv,iptv,iptv links,iptv m3u,siptv,smart iptv,iptv smarters,ssiptv,ottplayer,iptv links,iptv m3u,iptv android,iptv smart,iptv pro,mag 322,buy iptv,smarters iptv,mag 254,m3u,iptv m3u,net iptv,kodi iptv,iptv smarters pro,m3u iptv,iptv4sat,smart iptv samsung,king365,iptv premium,iptv extreme pro,set iptv,best iptv,net iptv,mag box,iptv box,iptv providers,beast iptv,myiptv4k,m3u,gse iptv,iptv service,m3u iptv,smart iptv samsung,gratis iptv,iptv smarters pro,iptv extreme,iptv firestick

2018/03/13

IPTV FRENCH CHANNELS


IPTV FRENCH CHANNELSPLAYLIST CHANNELS STREAM URL 


#EXTINF:-1,######  FRENCH CHANNELS  ###### By www.iptv4free.com
#EXTINF:-1,FR:TF1 By www.iptv4free.com
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/282.ts
#EXTINF:-1,FR:NT1 By www.iptv4free.com
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/290.ts
#EXTINF:-1,FR:M6 By www.iptv4free.com
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/283.ts
#EXTINF:-1,FR:W9
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/281.ts
#EXTINF:-1,FR:FRANCE 0
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/284.ts
#EXTINF:-1,FR:FRANCE2
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/285.ts
#EXTINF:-1,FR:FRANCE3
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/286.ts
#EXTINF:-1,FR:FRANCE4
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/287.ts
#EXTINF:-1,FR:FRANCE5
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/288.ts
#EXTINF:-1,FR:FRANCE 24
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/289.ts
#EXTINF:-1,FR:DISCOVERY SCIENCE
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/297.ts
#EXTINF:-1,FR:BEIN SPORTS 1 By www.iptv4free.com
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/293.ts
#EXTINF:-1,FR:BEIN SPORTS 2 By www.iptv4free.com
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/292.ts
#EXTINF:-1,FR:BEIN SPORT 3  By www.iptv4free.com
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/294.ts
#EXTINF:-1,FR:BEIN SPORT MAX4
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/1023.ts
#EXTINF:-1,FR:BEIN SPORT MAX5
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/1024.ts
#EXTINF:-1,FR:BEIN SPORT MAX6
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/1025.ts
#EXTINF:-1,FR:BEIN SPORT MAX7
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/1026.ts
#EXTINF:-1,FR:BEIN SPORT MAX8
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/1027.ts
#EXTINF:-1,FR:BEIN SPORT MAX9
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/1028.ts
#EXTINF:-1,FR:BEIN SPORT MAX10
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/1029.ts
#EXTINF:-1,FR:ARTE
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/291.ts
#EXTINF:-1,FR:ANIMAUX
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/295.ts
#EXTINF:-1,FR:AB MOTEURS
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/296.ts
#EXTINF:-1,FR:DISCOVERY  By www.iptv4free.com
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/730.ts
#EXTINF:-1,FR:NAT GEO
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/727.ts
#EXTINF:-1,FR:CANAL+  By www.iptv4free.com
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/723.ts
#EXTINF:-1,FR:CANAL CINEMA  By www.iptv4free.com
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/724.ts
#EXTINF:-1,FR:CANAL DECALE  By www.iptv4free.com
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/725.ts
#EXTINF:-1,FR:CANAL  FAMILY
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/726.ts
#EXTINF:-1,FR:CANAL+ SERIES
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/761.ts
#EXTINF:-1,FR:OCS MAX  By www.iptv4free.com
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/766.ts
#EXTINF:-1,FR:DISNEY CINEMA
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/767.ts
#EXTINF:-1,FR:CINE+FRISSON
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/728.ts
#EXTINF:-1,FR:CINE+ PREMIER
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/729.ts
#EXTINF:-1,FR:CINE FAMIZ
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/764.ts
#EXTINF:-1,FR:CINE EMOTION  By www.iptv4free.com
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/765.ts
#EXTINF:-1,FR:CANAL+ SPORT  By www.iptv4free.com
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/760.ts
#EXTINF:-1,FR:CANAL+ DECALE  By www.iptv4free.com
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/762.ts
#EXTINF:-1,FR:GULLI
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/299.ts
#EXTINF:-1,FR:CANAL J
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/300.ts
#EXTINF:-1,FR:DISNEY JUNIOR  By www.iptv4free.com
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/1801.ts
#EXTINF:-1,FR:PIWI+
http://vizyon.pw:8000/live/yurekli877@gmail.com/8TZY29G4/1968.ts
#EXTINF:-1,***** FR FRANCE *****
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7521.ts
#EXTINF:-1,FR | 13 EME RUE
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7456.ts
#EXTINF:-1,FR | 6TER  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7457.ts
#EXTINF:-1,FR | A LA CARTE 1
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7507.ts
#EXTINF:-1,FR | A LA CARTE 2
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7506.ts
#EXTINF:-1,FR | A LA CARTE 3
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7503.ts
#EXTINF:-1,FR | A LA CARTE 4
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7502.ts
#EXTINF:-1,FR | A LA CARTE 5
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7501.ts
#EXTINF:-1,FR | A LA CARTE 6
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7484.ts
#EXTINF:-1,FR | A LA CARTE 7
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7516.ts
#EXTINF:-1,FR | A LA CARTE 8
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7489.ts
#EXTINF:-1,FR | A LA CARTE 9
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7517.ts
#EXTINF:-1,FR | AB MOTEURS  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7458.ts
#EXTINF:-1,FR | AB1  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7486.ts
#EXTINF:-1,FR | AB3
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7459.ts
#EXTINF:-1,FR | ARTE  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7492.ts
#EXTINF:-1,FR | CANAL CINEMA  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7455.ts
#EXTINF:-1,FR | CANAL DECALE  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7460.ts
#EXTINF:-1,FR | CANAL  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7461.ts
#EXTINF:-1,FR | CANAL J  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7513.ts
#EXTINF:-1,FR | CANAL PLAY 1
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7462.ts
#EXTINF:-1,FR | CANAL PLAY 2
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7463.ts
#EXTINF:-1,FR | CANAL PLAY 3
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7464.ts
#EXTINF:-1,FR | CANAL PLAY 4
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7465.ts
#EXTINF:-1,FR | CANAL SERIES  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7454.ts
#EXTINF:-1,FR | CANAL SPORT  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7466.ts
#EXTINF:-1,FR | Cartoon NetWork
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7488.ts
#EXTINF:-1,FR | CHASSE ET PECHE
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7467.ts
#EXTINF:-1,FR | CHERIE 25  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7491.ts
#EXTINF:-1,FR | CINE  FAMILY  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7500.ts
#EXTINF:-1,FR | CINE  FRISSON  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7504.ts
#EXTINF:-1,FR | CINE  PREMIER  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7494.ts
#EXTINF:-1,FR | CINE CLASSIC
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7520.ts
#EXTINF:-1,FR | Cine Polar
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7519.ts
#EXTINF:-1,FR | COMEDIE    By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7453.ts
#EXTINF:-1,FR | D8
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7468.ts
#EXTINF:-1,FR | DISCOVERY SCIENCE  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7496.ts
#EXTINF:-1,FR | DISNEY Channel
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7469.ts
#EXTINF:-1,FR | DISNEY XD
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7495.ts
#EXTINF:-1,FR | Foot  24  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7498.ts
#EXTINF:-1,FR | FRANCE 2  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7511.ts
#EXTINF:-1,FR | FRANCE 24
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7470.ts
#EXTINF:-1,FR | FRANCE 3  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7510.ts
#EXTINF:-1,FR | FRANCE 4  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7509.ts
#EXTINF:-1,FR | FRANCE 5
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7508.ts
#EXTINF:-1,FR | FRANCE O  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7512.ts
#EXTINF:-1,FR | GULLI  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7471.ts
#EXTINF:-1,FR | I TELE
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7472.ts
#EXTINF:-1,FR | InfoSport
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7515.ts
#EXTINF:-1,FR | L'EQUIPE 21
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7485.ts
#EXTINF:-1,FR | M6  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7514.ts
#EXTINF:-1,FR | M6 MUSIC
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7473.ts
#EXTINF:-1,FR | MANGAS
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7474.ts
#EXTINF:-1,FR | NAT GEO WILD
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7475.ts
#EXTINF:-1,FR | NRJ 12  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7499.ts
#EXTINF:-1,FR | NT 1
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7497.ts
#EXTINF:-1,FR | OCS CHOC  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7490.ts
#EXTINF:-1,FR | PIWI
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7476.ts
#EXTINF:-1,FR | PLANETE  CI  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7477.ts
#EXTINF:-1,FR | PLANETE  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7478.ts
#EXTINF:-1,FR | RMC DECOUVERTE
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7479.ts
#EXTINF:-1,FR | RTL9
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7493.ts
#EXTINF:-1,FR | SFR SPORT 1  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7452.ts
#EXTINF:-1,FR | SFR SPORT 2  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7451.ts
#EXTINF:-1,FR | SFR SPORT 3  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7450.ts
#EXTINF:-1,FR | SYFY  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7480.ts
#EXTINF:-1,FR | TELETOON  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7481.ts
#EXTINF:-1,FR | Teva  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7487.ts
#EXTINF:-1,FR | TF1  By www.iptv4free.com
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7518.ts
#EXTINF:-1,FR | TMC
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7505.ts
#EXTINF:-1,FR | TV BREITZ
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7482.ts
#EXTINF:-1,FR | W9
http://p2.cunrt.com:8080/live/11052017/11052017/7483.ts
#EXTINF:-1,_ ? ? ? ¦ ?França? ¦ ? ? ? _
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/231.ts
#EXTINF:-1,FR: 13 Eme Rue  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/282.ts
#EXTINF:-1,FR: 6ter  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/283.ts
#EXTINF:-1,FR: A la Carte 1
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/284.ts
#EXTINF:-1,FR: A la Carte 2
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/285.ts
#EXTINF:-1,FR: A la Carte 3
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/286.ts
#EXTINF:-1,FR: A la Carte 4
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/287.ts
#EXTINF:-1,FR: A la Carte 5
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/288.ts
#EXTINF:-1,FR: A la Carte 6
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/289.ts
#EXTINF:-1,FR: AB1  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/290.ts
#EXTINF:-1,FR: Action
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/357.ts
#EXTINF:-1,FR: Animaux
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/291.ts
#EXTINF:-1,FR: Arte
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/292.ts
#EXTINF:-1,FR: beiN 7 Sports MAX
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4030.ts
#EXTINF:-1,FR: beIN Sport 1
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/293.ts
#EXTINF:-1,FR: beIN Sport 2
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/294.ts
#EXTINF:-1,FR: beIN Sport 3
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/295.ts
#EXTINF:-1,FR: beiN Sports 4 MAX
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4031.ts
#EXTINF:-1,FR: beiN Sports 5 MAX
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4029.ts
#EXTINF:-1,FR: beinN Sports 6 MAX
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4028.ts
#EXTINF:-1,FR: BFM Tv
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/296.ts
#EXTINF:-1,FR: Boing
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/297.ts
#EXTINF:-1,FR: Boomerang France  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/359.ts
#EXTINF:-1,FR: Boomerang  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/298.ts
#EXTINF:-1,FR: C8
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4033.ts
#EXTINF:-1,FR: Canal
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/299.ts
#EXTINF:-1,FR: Canal   Cinema  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/300.ts
#EXTINF:-1,FR: Canal   Decale  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/301.ts
#EXTINF:-1,FR: Canal   Family  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/302.ts
#EXTINF:-1,FR: Canal   Sport  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/303.ts
#EXTINF:-1,FR: Canal  Play 5
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/360.ts
#EXTINF:-1,FR: Canal Play 1
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/361.ts
#EXTINF:-1,FR: Canal Play 10
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/362.ts
#EXTINF:-1,FR: Canal Play 2
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/363.ts
#EXTINF:-1,FR: Canal Play 3
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/364.ts
#EXTINF:-1,FR: Canal Play 4
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/365.ts
#EXTINF:-1,FR: Canal Play 6
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/366.ts
#EXTINF:-1,FR: Canal Play 7
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/367.ts
#EXTINF:-1,FR: Canal Play 8
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/368.ts
#EXTINF:-1,FR: Canal Play 9
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/369.ts
#EXTINF:-1,FR: CanalPlay Live (Les Têtes de l'emploi)
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4026.ts
#EXTINF:-1,FR: CanalPlay Live (Tous en scène)
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4025.ts
#EXTINF:-1,FR: CanalPlay Live (Underworld-Blood Wars)
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4024.ts
#EXTINF:-1,FR: CanalPlay Live (Vaiana-la légende du bout du monde)
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4023.ts
#EXTINF:-1,FR: Cartoon Network
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/305.ts
#EXTINF:-1,FR: Chérie 25
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/306.ts
#EXTINF:-1,FR: Ciné   Premier
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/358.ts
#EXTINF:-1,FR: Cine  Polar  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4022.ts
#EXTINF:-1,FR: Ciné Classic
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/307.ts
#EXTINF:-1,FR: Ciné Emotion  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/308.ts
#EXTINF:-1,FR: Ciné Frisson  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/309.ts
#EXTINF:-1,FR: Ciné FX
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/310.ts
#EXTINF:-1,FR: Ciné Premier  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/311.ts
#EXTINF:-1,FR: Comedie Plus
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/312.ts
#EXTINF:-1,FR: CStar
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/313.ts
#EXTINF:-1,FR: D8
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/314.ts
#EXTINF:-1,FR: Discovery Science
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/315.ts
#EXTINF:-1,FR: Disney Channel
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/316.ts
#EXTINF:-1,FR: Disney CineMagic
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/317.ts
#EXTINF:-1,FR: Disney Junior
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/318.ts
#EXTINF:-1,FR: Disney XD
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/319.ts
#EXTINF:-1,FR: Equidia Life
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4577.ts
#EXTINF:-1,FR: Equidia Live
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4576.ts
#EXTINF:-1,FR: Euronews fr
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/4032.ts
#EXTINF:-1,FR: Eurosport
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/320.ts
#EXTINF:-1,FR: Foot   24
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/321.ts
#EXTINF:-1,FR: France 2  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/322.ts
#EXTINF:-1,FR: France 24
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/323.ts
#EXTINF:-1,FR: France 3  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/324.ts
#EXTINF:-1,FR: France 4  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/325.ts
#EXTINF:-1,FR: France 5  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/304.ts
#EXTINF:-1,FR: France O  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/326.ts
#EXTINF:-1,FR: Gulli  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/327.ts
#EXTINF:-1,FR:  By www.iptv4free.com1
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/328.ts
#EXTINF:-1,FR: InfoSport
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/329.ts
#EXTINF:-1,FR: ITélé
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/330.ts
#EXTINF:-1,FR: L'equipe 21
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/331.ts
#EXTINF:-1,FR: LCI
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/332.ts
#EXTINF:-1,FR: M6  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/333.ts
#EXTINF:-1,FR: MANGAS
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/370.ts
#EXTINF:-1,FR: MANGAS  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/371.ts
#EXTINF:-1,FR: MTV Base
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/334.ts
#EXTINF:-1,FR: MTV Music
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/335.ts
#EXTINF:-1,FR: National Geographic
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/336.ts
#EXTINF:-1,FR: Nicklodeon Junior
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/337.ts
#EXTINF:-1,FR: NRJ 12
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/338.ts
#EXTINF:-1,FR: OCS CHOC  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/339.ts
#EXTINF:-1,FR: OCS City
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/340.ts
#EXTINF:-1,FR: OCS MAX  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/341.ts
#EXTINF:-1,FR: PARAMOUNT Channel
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/372.ts
#EXTINF:-1,FR: PARIS PREMIERE
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/373.ts
#EXTINF:-1,FR: PIWI
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/374.ts
#EXTINF:-1,FR: Planete   CI  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/342.ts
#EXTINF:-1,FR: RTL9  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/343.ts
#EXTINF:-1,FR: Science et Vie TV
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/375.ts
#EXTINF:-1,FR: Serie Club
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/346.ts
#EXTINF:-1,FR: SFR Sport 1
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/347.ts
#EXTINF:-1,FR: SFR Sport 2
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/348.ts
#EXTINF:-1,FR: SFR Sport 3
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/349.ts
#EXTINF:-1,FR: Syfy  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/350.ts
#EXTINF:-1,FR: TELETOON
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/376.ts
#EXTINF:-1,FR: Teva  By www.iptv4free.com
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/351.ts
#EXTINF:-1,FR: TF1
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/352.ts
#EXTINF:-1,FR: Tiji
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/377.ts
#EXTINF:-1,FR: Toute l'Histoire
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/353.ts
#EXTINF:-1,FR: TV5Monde
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/354.ts
#EXTINF:-1,FR: VIRGIN TV
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/378.ts
#EXTINF:-1,FR: Voyage
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/355.ts
#EXTINF:-1,FR: W9
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/356.ts
#EXTINF:-1,FR: ZOUZOUS
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/379.ts
#EXTINF:-1,FR/CH: RTS Deux
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/344.ts
#EXTINF:-1,FR/CH: RTS Un
http://tvip2017.ddns.net:8000/live/tiago_sousa/francosousa/345.ts
iptv,ip tv,free iptv,iptv links,iptv list,iptv link,iptv list m3u,iptv channels,url iptv,iptv4free,download free iptv playlist,download free iptv ,m3u playlist,iptv free,iptv mix,

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire